Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a társaság honlapján keresztül végzett adatkezeléshez   

1)                                                                                                                       

Adatkezelő megnevezése Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

Székhelye:                  2471 Baracska, Annamajor u. 40.

Telephelye:                 2471 Baracska Annamajor u. 40.

Telefonszáma:            +36 22 454 099

Fax száma:                  +36 22 454 172

E-mail címe:               annamajor@t-online.hu

Honlapja:                    www.annamajor.hu    

2)       Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok   A társaság honlapján keresztül végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:   ·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);   ·         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;   ·         a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet);   ·         a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet;    

3)       A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1.) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja A megadott adat Az adatkezelés célja Vezetéknév, keresztnév ® a felhasználó azonosítása ® szerződés létrehozása ® megrendelés eljuttatása ® számla kiállítása Munkahely neve, beosztás Nem    szükséges    megadni    ezen    2    mezőre vonatkozó    adatot,                  azonban      jogi                     személyek   esetében     a     szerződéskötéshez,     a     számla kiállításához szükségesek Cím adatok: irányítószám, város, utca neve, házszám ® szerződés létrehozása ® megrendelés eljuttatása ® számla kiállítása Vezetékes telefonszám ® ügyféllel való kapcsolattartás E-mail cím ® a megrendelések visszaigazolása ® ügyféllel való kapcsolattartás Jelszó ® a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés    

3.2.) Az adatkezelés jogalapja   Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulást a honlapon történő regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Korm. rendelet hatálya alá tartozó központi államigazgatási szervek regisztrációja esetén az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése.   3.3.) Az adatkezelés időtartama   A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatok kérelemre történő törléséig tart. Hozzájárulását az annamajor@t-online.hu e- mail címre küldött levélben bármikor visszavonhatja. A megrendelések adatait a számviteli törvényben előírtakkal összhangban 8 évig őrizzük meg. A jogi kötelezettség teljesítése kapcsán kezelt adatokat az ellátás teljesítését, lezárását követő 10 évig kezeljük, ezt követően egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés céljából tároljuk.    

4)       Adatfeldolgozó igénybevétele   Az Annamajori Kft. az adatkezelés kapcsán nem vesz igénybe adatfeldolgozót.    

5)       Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések   Az Ön által megadott adatokhoz az Annamajori Kft.-nél munkát végző személyek férhetnek hozzá feladataik ellátása, az Ön megrendelésének teljesítése, a megrendelésből, illetve szerződésből származó díjak számlázása, az ebből keletkező követelések érvényesítése érdekében és céljából. A nyilvántartásba –indokolt mértékig – jogosult betekinteni: a)       az Annamajori Kft. ügyvezető igazgatója, b)       a termelési és kereskedelmi igazgató, valamennyi munkatársa; c)       a gazdasági igazgató és a gazdasági osztály valamennyi munkatársa; d)      meghatározott körben az ügyvezető igazgató által erre feljogosított személy, e)       saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy.   A megadott személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra.   Személyes adatait jogosultak vagyunk továbbadni olyan szerződéses partnereinknek, amelyek szolgáltatást nyújtanak az Annamajori Kft.- nek a megrendelés teljesítése kapcsán. Társaságunk ebben az esetben is ügyel arra, hogy a személyes adatai a hozzájárulása alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, és amelyek az adatait bizalmasan kezelik. Az Annamajori Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Info tv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.    

6)       Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok   Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet társaságunktól a saját adataival kapcsolatban, hogy: -          milyen személyes adatot; -          milyen jogalapon; -          milyen adatkezelési cél miatt; -          milyen forrásból; -          mennyi ideig kezeli; -          kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.   Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre  küldött levélben teljesítjük.   Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy társaságunk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy elérhetőségét).  Az Annamajori Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.   Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti társaságunktól a személyes adatainak a törlését vagy zárolását. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.    

7)       Jogérvényesítési lehetőségek   Ön a jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján gyakorolhatja: ® a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy ® Bíróság előtt érvényesít

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!